Uczniowie

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE UWZGLĘDNIAJĄCE POTRZEBY I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

 ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW KLAS 1 – 3

ROK SZKOLNY 2022/2023                                                                                                         

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW KLAS 4 – 8

ROK SZKOLNY 2022/2023                                                      

Szkolny zestaw programów nauczania

KALENDARZ SZKOLNY 2022/2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2022r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia do 31 grudnia 2022r.
Ferie zimowe 30 stycznia do 12 lutego 2023r.
kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
Wiosenna przerwa świąteczna 06 do 11 kwietnia 2023r.
Egzamin ósmoklasisty 23, 24, 25  maja 2023r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23 czerwca 2023r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

23, 24 i 25  maja 2023r. (egzaminy ósmoklasistów)

Ferie letnie 24 czerwca do 31 sierpnia 2023r.

DŁUGOŚĆ OKRESÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

I okres – 01 IX 2022r. do 29 I 2023r.

II okres – 13 II 2023r. do 23 VI 2023r.

 

Plan lekcji Rok szkolny 2022/2023

                                                       Klasa 1 – 3 

                                                        Klasa 4 – 8

Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY TEKST UJEDNOLICONY

Zmiany oznaczone kolorem zielonym zostały wprowadzone:

Zmiany naniesione kolorem zielonym zostały wprowadzone:  Uchwała Rady Pedagogicznej nr XVII/2021/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu – zmiany wprowadzone uchwała obowiązują od 01 września 2022 r.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA W CZASIE EPIDEMII 
PROCEDURY DZIAŁANIA GABINETU PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
REGULAMIN EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ
REGULAMIN WYCIECZEK

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8

 

Wydanie duplikatu świadectwa

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203 )w przypadku utraty oryginału świadectwa szkolnego uczeń lub absolwent może wystąpić  do szkoły, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

Aby otrzymać duplikat należy wnieść na wskazane konto Szkoły opłatę w wysokości określonej w ustawie, tj. 26,00 złotych za każdy wydany duplikat świadectwa a następnie dołączyć do wniosku dowód wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

Pobierz podanie

 

WDŻ

 

 

Konsultacje

  1. Konsultacje wyznaczone dla nauczycieli, którzy są dostępni 1 godzinę tygodniowo ujęte w załączniku nr 1:
    1) w poniedziałek, są przeznaczone w pierwszej kolejności dla rodziców;
    2) we wtorek, środę, czwartek, piątek, są przeznaczone w pierwszej kolejności dla uczniów.
  2.  Jeżeli w dniu i/lub o godzinie wyznaczonych konsultacji odbywają się rady pedagogiczne, szkolenia, spotkania zespołów nauczycielskich, inne spotkania zwołane przez dyrektora szkoły, wyjścia i wycieczki z uczniami, nauczyciel ma obowiązek w porozumieniu z dyrektorem  szkoły w danym tygodniu wyznaczyć inny dzień i/lub godzinę konsultacji oraz poinformować o tym fakcie uczniów i rodziców.
  3. Jeżeli nauczyciel uzna za konieczne, dopuszcza się zmianę sali odbywania konsultacji wyznaczonej w harmonogramie. W tym przypadku nauczyciel ma obowiązek uzyskać zgodę dyrektora oraz o zmianie poinformować rodziców i uczniów.
  4. Konsultacje odbywają się tylko w dniach, w których prowadzone są w szkole zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
  5. Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany terminów konsultacji.

Konsultacje (załącznik nr 1)
Tygodnie parzyste i nieparzyste

Scroll Up
Font Resize
Kontrast