Obwód szkoły

Obwód Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu ul. Mickiewicza 11:

ul. Al. Wojska Polskiego zakres nr: od 64 do 104, tylko parzyste
ul. Adama Mickiewicza zakres nr: od 12 do 18, tylko parzyste zakres nr: od 5 do 11, tylko nieparzyste
ul. Graniczna zakres nr: od 2 do 58, tylko parzyste zakres nr: od 1 do 45, tylko nieparzyste
ul. Józefa Bema zakres cała ulica
ul. Podmiejska zakres nr: od 23 do końca , tylko nieparzyste
ul. Serbinowska 1 – 9 zakres nr: od 1 do 9
ul. Juliusza Słowackiego zakres cała ulica
ul. Kielecka zakres cała ulica
ul. Polna zakres nr: od 1 do 2
ul. Widok zakres nr: od 53 do 101, tylko nieparzyste zakres nr: od 80 do 104, tylko parzyste
ul. Żabia

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej:

  • INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI  Z OBWODU SZKOŁY

Od dnia 26 lutego 2024 r. rodzice uczniów z obwodu szkoły mogą składać zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej za pośrednictwem strony https://sp-kalisz.nabory.pl/ (zgłoszenie internetowe).
Dyrektor Szkoły  w razie powzięcia wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych w zgłoszeniu, może zażądać od składającego,  przedstawienia do wglądu wszelkich dokumentów potwierdzających  te dane.

  • INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z POZA OBWODU SZKOŁY

W sytuacji posiadania wolnych miejsc do klasy pierwszej dnia 6 maja zostanie uruchomiona rekrutacja dla dzieci z poza obwodu. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony https://sp-kalisz.nabory.pl/
Wypełniony wniosek w formie elektronicznej należy wydrukować, złożyć czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka i złożyć osobiście w placówce I wyboru wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

Komisja Rekrutacyjna w razie powzięcia wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, może zażądać od składającego, przedstawienia do wglądu wszelkich dokumentów potwierdzających  te dane.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025:

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6 maja

10 maja

3 czerwca

4 czerwca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13 maja

17 maja

5 czerwca

7 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 maja

11 czerwca

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23 maja

27 maja

12 czerwca

13 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 maja

17 czerwca

 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły pozostają bez zmian.

LP

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

1

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły

64

2

Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub przedszkole w zespole szkolno – przedszkolnym i ubiega się o przyjęcie do tej szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej z tego zespołu  

32

3

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Kaliszu i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu 

16

4

Kandydat ubiega się o przyjęcie do placówki, w której zatrudniony jest jego rodzic 

8

5

Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie biorącego udział w rekrutacji do tej samej placówki

4

Klauzula informacyjna w związku z przeprowadzeniem naboru do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej