Uczniowie

KALENDARZ SZKOLNY 2023/2024

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04 września 2023r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia do 31 grudnia 2023r.
Ferie zimowe 12- 25 lutego 2024r.
kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024r.
Egzamin ósmoklasisty 14, 15, 16  maja 2024r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2024r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 29, 30 kwietnia
2 maja
13 maja
31 maja
14, 15, 16  maja 2024r. (egzaminy ósmoklasistów)
Ferie letnie 22 czerwca do 31 sierpnia 2024r.

DŁUGOŚĆ OKRESÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

I okres – 04 IX 2023r. do 26 I 2024r.

II okres – 29 I 2024r. do 21 VI 2024r.

Plan lekcji Rok szkolny 2023/2024

                                                            Klasa 1 – 3

                                                Klasa 4 – 8

Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY 

Uchwała Rady Pedagogicznej nr XII/2023/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do  Statutu – zmiany wprowadzone uchwała obwiązują od 01 kwietnia 2024 r. z wyjątkiem § 131 ust. 7 i 8 oraz § 134 ust. 8 i 9, które obowiązują od 01 września 2024 r.

PROCEDURY DZIAŁANIA GABINETU PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
REGULAMIN EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ
REGULAMIN WYCIECZEK
REGULAMIN ZABAW SZKOLNYCH

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8

Wydanie duplikatu świadectwa

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203 )w przypadku utraty oryginału świadectwa szkolnego uczeń lub absolwent może wystąpić  do szkoły, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

Aby otrzymać duplikat należy wnieść na wskazane konto Szkoły opłatę w wysokości określonej w ustawie, tj. 26,00 złotych za każdy wydany duplikat świadectwa a następnie dołączyć do wniosku dowód wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

Pobierz podanie

WDŻ

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Treści nauczania- wymagania szczegółowe klasa 4
UCZEŃ:
 1.  rozumie, jakie miejsce zajmuje rodzina w społeczeństwie;
 2.  wyjaśnia miejsce dziecka w rodzinie i jej rolę dla niego: w fazie prenatalnej, podczasnarodzin, w fazie niemowlęcej, wczesnodziecięcej, przedpokwitaniowej, dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku późnego;
 3. potrafi komunikować swoje uczucia i budować prawidłowe relacje rodzinne;
 4. wie, jak okazać szacunek rodzeństwu, rodzicom i dziadkom oraz docenić ich wkład w życie rodzinne; potrafi wymienić za co i w jaki sposób można wyrazić im wdzięczność;
 5. rozumie na czym polega odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie;
 6. wie jak komunikować uczucia, wyrażać pamięć, składać życzenia z okazji ważnych rocznic rodzinnych, imienin, urodzin, Dni Matki, Ojca, Babci i Dziadka być uprzejmym i uczynnym każdego dnia;
 7. zna i rozumie funkcje rodziny, np. prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza oraz ich znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka;
 8. wyjaśnia czego dotyczy i w czym przejawia się rodzinne wychowanie do miłości, prawdy, uczciwości, wychowanie patriotyczne, religijne, moralne;
 9. przyswaja wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego czasu.
Treści nauczania- wymagania szczegółowe klasa 5
Uczeń:
 1. rozumie, jakie miejsce zajmuje rodzina w społeczeństwie;
 2. przyswaja wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego czasu;
 3. uczestniczy w podziale obowiązków; korzysta z pomocy innych i sam jej udziela; potrafi dzielić czas pomiędzy pracę i rekreację; wie jak tworzyć atmosferę świętowania;
 4. zna i stosuje zasady savoir vivre zarówno wobec gości, jak i najbliższych członków rodziny;
 5.  wyjaśnia, na czym polega identyfikacja z własną płcią;
 6. omawia problemy wieku młodzieńczego i sposoby radzenia sobie z nim;
 7. przedstawia rolę autorytetów w życiu człowieka, wymienia osoby uznane za autorytety przez innych i siebie;
 8. świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcony;
 9. rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa;
 10. bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania.
Treści nauczania- wymagania szczegółowe klasa 6
Uczeń:
 1. rozumie, jakie miejsce zajmuje rodzina;
 2. zauważa i docenia formacyjną rolę rodziny: w zakresie przekazywania wiedzy (o życiu, człowieku, świecie, relacjach międzyludzkich), kształtowania postaw, ćwiczenia umiejętności, tworzenia hierarchii wartości, uczenia norm i zgodnych z nimi zachowań;
 3. rozpoznaje typy struktury rodziny: rodzina wielopokoleniowa, rodzina pełna, rodzina niepełna, rodzina zrekostruowana;
 4. rozpoznaje zmiany fizyczne i psychiczne; zauważa i akceptuje zróżnicowanie, indywidualne tempo rozwoju;
 5. zna kryteria dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej;
 6. rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa;
 7. wyjaśnia, co to znaczy, że życie jest wartością;
 8. ma szacunek dla ludzkiego ciała; zna podstawy higieny; troszczy się o zdrowie; właściwe odżywianie, odpowiedni strój, sen i aktywność fizyczną;
 9. rozumie, na czym polega prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa;
 10. świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcony;
Treści nauczania- wymagania szczegółowe klasa 7
Uczeń:
 1. rozumie, jak budowane są relacje międzyosobowe, wyjaśnia ich znaczenie w rozwoju społeczno- emocjonalnym; potrafi przedstawić istotę: koleżeństwa i przyjaźni, sympatii młodzieńczych, pierwszych fascynacji, zakochania, miłości; zwraca uwagę na potrzebę i wartości wzajemnego szacunku, udzielania pomocy, empatii i współpracy;
 2. rozumie, czym jest cielesność, płciowość, seksualność;
 3. wskazuje różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców;
 4. wie, że płodność jest wspólną sprawą kobiety i mężczyzny;
 5. potrafi wymienić fizjologię płodności i wymienić hormony warunkujące płodność kobiet i mężczyzn;
 6. rozumie, czym jest ciąża i poród oraz jak powinno wyglądać przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny;
 7. zna zagrożenia okresu dojrzewania, takie jak : uzależnienia chemiczne i behawioralne, presja seksualna, pornografia, cyberseks, prostytucja nieletnich; potrafi wymienić sposoby profilaktyki i przeciwdziałania;
 8. jest odpowiedzialny za samowychowanie;
 9. radzi sobie w sytuacjach konfliktu, presji grupy, stresu;
Treści nauczania- wymagania szczegółowe klasa 8
Uczeń:
 1. wie, co składa się na dojrzałość do małżeństwa i założenia rodziny; zna kryteria wyboru współmałżonka, motywy zawierania małżeństwa i czynniki warunkujące trwałość i powodzenie relacji małżeńskiej i rodzinnej;
 2. wie, na czym polega instytucjonalna pomoc rodzinie w sytuacji: choroby,uzależnienia, ubóstwa, bezrobocia, zachowań ryzykownych, problemów pedagogicznych, psychologicznych, prawnych;
 3. określa pojęcia związane z seksualnością: męskość, kobiecość, komplementarność, miłość, wartość, małżeństwo, rodzicielstwo, odpowiedzialność; wyjaśnia na czym polega i czego dotyczy integracja seksualna;
 4. rozumie znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi;
 5. określa główne funkcje płciowości, takie jak: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo, a także wzajemna pomoc i uzupełnianie , integralna i komplementarna współpraca płci;
 6. wyjaśnia, na czym polega odpowiedzialność mężczyzny i kobiety za sferę seksualną i prokreacyjną;
 7. charakteryzuje związek istniejący pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością; omawia problemy związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej;
 8. potrafi wymienić argumenty biomedyczne, psychologiczne, społeczne i moralne za inicjację seksualną w małżeństwie;
 9. przedstawia przyczyny, skutki i profilaktykę przedwczesnej inicjacji seksualnej;
 10. zna choroby przenoszone drogą płciową; rozumie ich specyfikę, rozwój i objawy; wie jakie są drogi przenoszenia zakażenia; zna zasady profilaktyki;
 11. potrafi wymienić różnice pomiędzy edukacją a wychowaniem seksualnym;
 12. potrafi scharakteryzować i ocenić róż odniesienia do seksualności: permisywne, relatywne i normatywne;
 13. rozumie, na czym polega planowanie dzietności rodziny; wie, jakie aspekty należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji prokreacyjnuch;
 14. zna zasady przygotowania kobiet i mężczyzn na poczęcie dziecka oraz rozumie, czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo;
 15. wyraża postawę szacunku i troski wobec życia i zdrowia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci;
 16. rozumie, czym jest opieka prokreacyjna i prenatalna uwzględniająca zdrowie ojca, matki i dziecka, formy prewencji, profilaktyki i terapii;
 17. pozytywnie odnosi się do osób z niepełnosprawnością, widząc w nich wartościowych partnerów w koleżeństwie, przyjaźni, miłości i rodzinie;
 18. wyraża troskę o osoby chore i umierające; zachowuje pamięć o zmarłych, współtowarzyszy bliskim w przeżywaniu żałoby.

Konsultacje

 1. Nauczyciele zatrudnieni w Szkole na cały etat są dostępni dla uczniów i rodziców w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a nauczyciele zatrudnieni poniżej 6 godzin – w wymiarze 1 godzina raz w miesiącu.
 2. Konsultacje wyznaczone dla nauczycieli, którzy są dostępni 1 godzinę tygodniowo ujęte w załączniku nr 1:
  1)      w poniedziałek oraz w środę 5.06.2024 r. są przeznaczone w pierwszej kolejności dla rodziców;
  2)     we wtorek, środę, czwartek, piątek, są przeznaczone w pierwszej kolejności dla uczniów.
 3.  Jeżeli w dniu i/lub o godzinie wyznaczonych konsultacji odbywają się rady pedagogiczne, szkolenia, spotkania zespołów nauczycielskich, inne spotkania zwołane przez dyrektora szkoły oraz wyjścia, wycieczki z uczniami i inne imprezy szkolne, nauczyciel, jeżeli stwierdzi taką konieczność, w porozumieniu z dyrektorem szkoły w danym tygodniu wyznacza inny dzień i/lub godzinę konsultacji oraz informuje o tym fakcie uczniów i rodziców.
 4. Jeżeli nauczyciel uzna za konieczne, dopuszcza się zmianę sali odbywania konsultacji wyznaczonej w harmonogramie. W tym przypadku nauczyciel ma obowiązek uzyskać zgodę dyrektora oraz o zmianie poinformować rodziców i uczniów.
 5. Konsultacje odbywają się tylko w dniach, w których prowadzone są w szkole zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
 6. Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany terminów konsultacji.

Konsultacje (załącznik nr 1)