Informacje dla rodziców

TERMINY SPOTKAŃ / ZEBRAŃ

Termin Forma spotkania Cel
23 IX 2019r. Spotkanie wychowawców z rodzicami  w klasie
 • zapoznanie rodziców z dokumentami szkolnymi i zasadami obowiązującymi uczniów
 •  opracowanie klasowego planu pracy wychowawczej
 • wybory do Rady Oddziałowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców
 • omówienie spraw organizacyjnych klasy
21 X 2019r. Indywidualne spotkania nauczycieli                           z rodzicami
 • indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu

18 XI 2019r.

 

Spotkanie wychowawców z rodzicami  w klasie
 • przekazanie rodzicom informacji o realizacji planu wychowawczego,
 • omówienie organizacyjnych spraw klasowych
 • rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu
16 XII 2019r. Indywidualne spotkania nauczycieli                          z rodzicami
 • indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu,
 • poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych lub braku klasyfikacji (zgodnie ze statutem szkoły).
20 I 2020r. Indywidualne spotkania nauczycieli                          z rodzicami
 • indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu,
 • poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach
17 II 2020r. Spotkanie wychowawców z rodzicami  w klasie
 • przekazanie rodzicom informacji o uzyskanych przez syna / córkę  ocenach za I okres roku szkolnego 2018/2019,
 • podsumowanie pracy wychowawczej za I okres,
 • omówienie bieżących spraw klasowych.
16 III 2020r. Indywidualne spotkania nauczycieli                           z rodzicami
 • indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu
20 IV 2020r. Spotkanie wychowawców                       z rodzicami w klasie
 • omówienie bieżących spraw klasowych
 • rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu

18 V 2020r.

 

Indywidualne spotkania nauczycieli                          z rodzicami
 • indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu,
 • poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych  ocenach niedostatecznych lub braku klasyfikacji (zgodnie ze statutem szkoły)

08 VI 2020r.

 

Spotkanie wychowawców                       z rodzicami w klasie
 • przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach rocznych zajęć edukacyjnych i zachowania

 

STYPENDIUM MIASTA KALISZA IM. ŚW. JANA PAWŁA II

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na II okres roku szkolnego 2019/2020  23 stycznia 2020 r. (do godz. 16.00)

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas 4-8, zamieszkali i zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Kalisza lub legitymujący się Kaliską Kartą Mieszkańca, spełniający łącznie następujące kryteria:

średnia ocen osiągnięta w okresie poprzedzającym okres, na który składa się wniosek-  uczniowie klas 4-6 minimum 5,40 , uczniowie klasy 7-8 – 5,20

– próg dochodowy – dochód do 1800,00 zł. netto na członka rodziny ucznia

– dodatkowe osiągnięcia w nauce lub aktywna postawa społeczna potwierdzona przez szkołę opiniami lub dokumentami

Formularze wniosków można pobierać na stronie internetowej szkoły lub odbierać u pedagoga szkolnego. Rodzice składają wnioski u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia – dyplomy. Wszystkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej szkoły. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Stypendium zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

Wydział Edukacji przypomina, iż Rada Miasta Kalisza wprowadziła zmiany w uchwale Nr XXXVIII/611/2005

z dnia 24 listopada 2005 r.  w sprawie przyznawania stypendiów Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II .

W załączeniu przesyłamy aktualny wniosek i regulamin przyznawania stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II celem zapoznania z nim uczniów.

Regulamin

Wniosek

Przedstawiciele Rady Rodziców

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Konto Rady Rodziców: 50 1020 2212 0000 5102 0093 9595

w tytule przelewu: Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

L.p.

Klasa

Imię i nazwisko rodzica / funkcja w radzie rodziców

 1.  

0

AGATA SUWAŁA

      2.

1a

BARTOSZ ZARĘBA

      3.

1b

MARIUSZ ŻUREK

      4.

1c

MONIKA MOSICKA

      5.

2a

JACEK PŁONKA

       6.

2b

KAROLINA FAMULSKA

       7.

2c

RENATA SZTENDEL       

       8.

3a

ARTUR WROCZYŃSKI      wiceprzewodniczący

      9.

3b

EDYTA MAZUREK

     10.

3c

ROMANA ZAWAL

     11.

4a

PAWEŁ WŁODARCZYK

     12.

4b

MONIKA CIEŚLAK      komisja rewizyjna

     13.

5a

ARTUR KUCZYŃSKI      komisja rewizyjna

      14.

5b

KAROLINA MARCINIAK

      15.

5c

MARTA STARZONEK       skarbnik

      16.

6a

AGATA PIERZCHALSKA

      17.

6b

PIOTR ZAREMBA      sekretarz

      18.

6c

SYLWIA PLUCIŃSKA

      19.

6d

ANETA RACHELSKA        przewodnicząca

      20.

6e

MONIKA KOZŁOWSKA

      21.

7a

ANETA PRZYBYŁEK

     22.

7b

JOANNA GAŁKOWSKA – WITASIAK

      23.

7c

MAGDALENA ANDRZEJAK

      24.

8a

KATARZYNA MICHALSKA

      25.          

8b

PAWEŁ ANDRZEJCZAK      komisja rewizyjna

Profilaktyczna opieka zdrowotna i stomatologiczna

INFORMACJA dla RODZICÓW

           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną  i stomatologiczną uczniom na poniższych zasadach:

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania
  i wychowania p. Ewa Morgut.
 2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na I piętrze w segmencie klas młodszych.
 3. Pielęgniarka pracuje według następującego harmonogramu:

wtorek od 7.30 do 13.30,

czwartek od 7.30 do 14.00,

piątek od 7.30 do 13.00

 1. Na terenie Miasta Kalisza funkcjonują trzy gabinety stomatologiczne świadczące bezpłatnie świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia zlokalizowane na terenie szkół podstawowych:
 • w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Długosza 14 (usługi świadczone są: wtorek 13-18, środa 10-15, czwartek 8-13)- Gabinet Stomatologiczny- lek. stom. Barbara Fijałkowska;
 • w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Robotnicza 5 (usługi świadczone są: poniedziałek 12-18, wtorek 9.30-13.30, środa 13-18)-Gabinet Stomatologiczny- lek.stom. Urszula Tomczak;
 • w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Karpacka 3 (usługi świadczone są: wtorek 8-13, środa 8-13, czwartek 8-13)- NZOZ CALISIA.

Ponadto w Kaliszu NFZ zawarł umowy na leczenie stomatologiczne
w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych z następującymi podmiotami:

 • NZOZ „ EURODENT” s.c., ul. Serbinowska 5, 62-800 Kalisz;
 • NZOZ „ Przychodnia Stomatologiczna Centrum Usług Stomatologicznych, ul. Polna 29, 62-800 Kalisz;
 • NZOZ „Przychodnia Stomatologiczna Dobrzec”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1A, 62-800 Kalisz;
 • Praktyka Stomatologiczna Teresa Stobienia- Hajdo, ul. Majkowska 13 A, 62-800 Kalisz;
 • NZOZ „DENTIX” s.c., ul. Lipowa 18-22, 62-800 Kalisz;
 • NZOZ „CALISIA” , ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz;
 • Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Rubas, ul. Browarna 5, 62-800 Kalisz;
 • Stomix s.c. Grupowa Praktyka Lekarska A. Mrowińska B. Strzelczyk,
  M Konopnickiej 3-5/4, 62-800 Kalisz;
 • Gabinet stomatologiczny Małgorzata Rączy Olczak, ul. Kordeckiego 34, 62-800 Kalisz;
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Danuta Szymaniak – Janczak, ul. Poznańska 2A/7, 62-800 Kalisz;
 • KALMEDICA sp. z o.o., ul. Częstochowska 71-75, 62-800 Kalisz;
 • Gabinet Stomatologiczny- Jakub Kozubki , ul. Sylwestra Szpilowskiego 15, 62- 800 Kalisz.
 1. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i/lub stomatologiczną proszę o złożenie pisemnego „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do pielęgniarki i/lub lekarza dentysty.
 2. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne (leczenie) dziecko zgłasza się do lekarza dentysty z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
 3. W przypadku, gdy jesteście Państwo rodzicami dziecka przewlekle chorego lub niepełnosprawnego i chcecie, aby wasze dziecko było objęte profilaktyczną opieką zdrowotną przez pielęgniarkę w szkole, proszę o złożenie pisemnej zgody do pielęgniarki.
 4. Wzory sprzeciwów i zgód na świadczenia opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę i dentystę znajdują się na stronie www.sp14.kalisz.pl w zakładce RODZICE.

Pobierz ZGODA pielęgniarka

Pobierz SPRZECIW pielęgniarka

Pobierz ZGODA dentysta

Pobierz SPRZECIW dentysta

 

Scroll Up
Font Resize
Kontrast