Informacje dla rodziców

TERMINY SPOTKAŃ / ZEBRAŃ

Termin Forma spotkania Cel
23 IX 2019r. Spotkanie wychowawców z rodzicami  w klasie
 • zapoznanie rodziców z dokumentami szkolnymi i zasadami obowiązującymi uczniów
 •  opracowanie klasowego planu pracy wychowawczej
 • wybory do Rady Oddziałowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców
 • omówienie spraw organizacyjnych klasy
21 X 2019r. Indywidualne spotkania nauczycieli                           z rodzicami
 • indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu

18 XI 2019r.

 

Spotkanie wychowawców z rodzicami  w klasie
 • przekazanie rodzicom informacji o realizacji planu wychowawczego,
 • omówienie organizacyjnych spraw klasowych
 • rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu
16 XII 2019r. Indywidualne spotkania nauczycieli                          z rodzicami
 • indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu,
 • poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych lub braku klasyfikacji (zgodnie ze statutem szkoły).
20 I 2020r. Indywidualne spotkania nauczycieli                          z rodzicami
 • indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu,
 • poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach
17 II 2020r. Spotkanie wychowawców z rodzicami  w klasie
 • przekazanie rodzicom informacji o uzyskanych przez syna / córkę  ocenach za I okres roku szkolnego 2018/2019,
 • podsumowanie pracy wychowawczej za I okres,
 • omówienie bieżących spraw klasowych.
16 III 2020r. Indywidualne spotkania nauczycieli                           z rodzicami
 • indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu
20 IV 2020r. Spotkanie wychowawców                       z rodzicami w klasie
 • omówienie bieżących spraw klasowych
 • rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu

18 V 2020r.

 

Indywidualne spotkania nauczycieli                          z rodzicami
 • indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu,
 • poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych  ocenach niedostatecznych lub braku klasyfikacji (zgodnie ze statutem szkoły)

08 VI 2020r.

 

Spotkanie wychowawców                       z rodzicami w klasie
 • przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach rocznych zajęć edukacyjnych i zachowania

 

INFORMACJA

STYPENDIUM MIASTA KALISZA IM. ŚW. JANA PAWLA II

 

INFORMACJA

uczniowie klas 4-7, że mogą ubiegać się o

STYPENDIUM MIASTA KALISZA im. ŚW. JANA PAWŁA II

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na I okres roku szkolnego 2018/2019 upływa 22 czerwca 2018 r. (do godz. 12.00)

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas 4-7, zamieszkali oraz zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Kalisza i spełniający łącznie następujące kryteria:

średnia ocen osiągnięta w okresie poprzedzającym okres, na który składa się wniosek-  uczniowie klas 4-6 minimum 5,20 , uczniowie klasy 7 – 4,80

– próg dochodowy – dochód do 1.000,00 zł. netto na członka rodziny ucznia

– wyjątkowe osiągnięcia potwierdzone pisemnie odpowiednimi dokumentami

– wzorowa postawa społeczno-patriotyczna – potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami.

 

Formularze wniosków można pobierać na stronie internetowej szkoły lub odbierać u pedagoga szkolnego. Rodzice składają wnioski u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia – dyplomy. Wszystkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

 

Przedstawiciele Rady Rodziców

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Konto Rady Rodziców: 50 1020 2212 0000 5102 0093 9595

w tytule przelewu: Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

 

 

L.p. Klasa Imię i nazwisko rodzica / funkcja w radzie rodziców
1. 0  
2. 1a  
3. 1b  
4. 1c   
5. 2a  
6. 2b  
7. 2c  
8. 3a  
9. 3b  
10. 4a  
11. 4b  
12. 4c  
13. 5a  
14. 5b  
15. 5c  
16. 5d  
17. 5e  
18. 6a  
19. 6b  
20. 6c  
21. 7a  
22. 7b  
23. 8a  
24. 8b  
25. 8c  

Profilaktyczna opieka zdrowotna i stomatologiczna

INFORMACJA dla RODZICÓW

           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną  i stomatologiczną uczniom na poniższych zasadach:

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania
  i wychowania p. Ewa Morgut.
 2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na I piętrze w segmencie klas młodszych.
 3. Pielęgniarka pracuje według następującego harmonogramu:

wtorek od 7.30 do 13.30,

czwartek od 7.30 do 14.00,

piątek od 7.30 do 13.00

 1. Na terenie Miasta Kalisza funkcjonują trzy gabinety stomatologiczne świadczące bezpłatnie świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia zlokalizowane na terenie szkół podstawowych:
 • w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Długosza 14 (usługi świadczone są: wtorek 13-18, środa 10-15, czwartek 8-13)- Gabinet Stomatologiczny- lek. stom. Barbara Fijałkowska;
 • w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Robotnicza 5 (usługi świadczone są: poniedziałek 12-18, wtorek 9.30-13.30, środa 13-18)-Gabinet Stomatologiczny- lek.stom. Urszula Tomczak;
 • w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Karpacka 3 (usługi świadczone są: wtorek 8-13, środa 8-13, czwartek 8-13)- NZOZ CALISIA.

Ponadto w Kaliszu NFZ zawarł umowy na leczenie stomatologiczne
w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych z następującymi podmiotami:

 • NZOZ „ EURODENT” s.c., ul. Serbinowska 5, 62-800 Kalisz;
 • NZOZ „ Przychodnia Stomatologiczna Centrum Usług Stomatologicznych, ul. Polna 29, 62-800 Kalisz;
 • NZOZ „Przychodnia Stomatologiczna Dobrzec”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1A, 62-800 Kalisz;
 • Praktyka Stomatologiczna Teresa Stobienia- Hajdo, ul. Majkowska 13 A, 62-800 Kalisz;
 • NZOZ „DENTIX” s.c., ul. Lipowa 18-22, 62-800 Kalisz;
 • NZOZ „CALISIA” , ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz;
 • Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Rubas, ul. Browarna 5, 62-800 Kalisz;
 • Stomix s.c. Grupowa Praktyka Lekarska A. Mrowińska B. Strzelczyk,
  M Konopnickiej 3-5/4, 62-800 Kalisz;
 • Gabinet stomatologiczny Małgorzata Rączy Olczak, ul. Kordeckiego 34, 62-800 Kalisz;
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Danuta Szymaniak – Janczak, ul. Poznańska 2A/7, 62-800 Kalisz;
 • KALMEDICA sp. z o.o., ul. Częstochowska 71-75, 62-800 Kalisz;
 • Gabinet Stomatologiczny- Jakub Kozubki , ul. Sylwestra Szpilowskiego 15, 62- 800 Kalisz.
 1. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i/lub stomatologiczną proszę o złożenie pisemnego „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do pielęgniarki i/lub lekarza dentysty.
 2. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne (leczenie) dziecko zgłasza się do lekarza dentysty z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
 3. W przypadku, gdy jesteście Państwo rodzicami dziecka przewlekle chorego lub niepełnosprawnego i chcecie, aby wasze dziecko było objęte profilaktyczną opieką zdrowotną przez pielęgniarkę w szkole, proszę o złożenie pisemnej zgody do pielęgniarki.
 4. Wzory sprzeciwów i zgód na świadczenia opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę i dentystę znajdują się na stronie www.sp14.kalisz.pl w zakładce RODZICE.

Pobierz ZGODA pielęgniarka

Pobierz SPRZECIW pielęgniarka

Pobierz ZGODA dentysta

Pobierz SPRZECIW dentysta

 

Scroll Up
Font Resize
Kontrast