Uprzejmie informujemy, iż rodzice uczniów zamieszkujących w Kaliszu  i uczęszczających do Naszej Szkoły mogą ubiegać się o stypendium socjalne.

Wnioski  można  pobrać na stronie internetowej szkoły  www.sp14kalisz.pl  lub w portierni szkoły.Termin składania wniosków: do dnia 15 września 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł netto na osobę w rodzinie. 

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry Start (tzw.300+) nie jest wliczane do dochodu ( prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku) a dochód obliczany jest zgodnie z art.8 ustawy o pomocy społecznej(Dz.U.2019.1507)

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w pouczeniu oraz katalogu wydatków (w załączeniu do wniosku). Powyższe informacje będą dostępne dla Państwa również na stronie internetowej naszej szkoły. Wnioski można  składać u pedagoga  szkolnego  w godz.10.00-12.00 (kontakt przez portiernię  szkoły)  lub  pozostawić  w  zaklejonej kopercie  w  portierni  szkolnej (godz.6.30-16.30). Pedagog telefonicznie udziela informacji dotyczących stypendium socjalnego: 627661455 wew.15

Wniosek
Katalog i pouczenie
Sposoby dokumentowania źródła dochodu
Upoważnienie na konto