STYPENDIUM  MIASTA  KALISZA  IM. ŚW. JANA  PAWŁA  II

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na I semestr  roku szkolnego 2021/2022  upływa dnia  25 czerwca 2021 r.

Wnioski można składać w szkole (przekazywać w portierni) codziennie od godz. 6.30 do 20.00 lub u pedagoga szkolnego (w godz. 10.00- 13.00) – kontakt przez portiernię szkoły. Wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy przekazywać w zaklejonej kopercie. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie weryfikacji wniosków będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas 4-8, zamieszkali i zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Kalisza lub legitymujący się Kaliską Kartą Mieszkańca, spełniający łącznie następujące kryteria:

1) średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek:

  • uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych minimum 5.50
  • uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – minimum 5.20

2) próg dochodowy – 2 000 zł netto na członka rodziny
3) dodatkowe osiągnięcia w nauce lub aktywna postawa społeczna potwierdzona przez szkołę opiniami lub dokumentami

Formularze wniosków można pobierać na stronie internetowej szkoły – prosimy drukować wniosek dwustronnie (załącznik 1) lub w portierni szkoły.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia: dyplomy (jeśli uczeń posiada)

W załączniku 4 znajduje się zgoda wnioskodawcy na przekazanie (w przypadku przyznania) stypendium na konto bankowe. W przypadku takiej formy przekazu stypendium prosimy o dołączenie do wniosku załącznika 4.

W przypadku trudności z dołączeniem do wniosku dokumentu potwierdzającego dochód w podanym terminie należy wypełnić i dołączyć do wniosku zobowiązanie o dostarczeniu w/w dokumentu w terminie późniejszym (załącznik 5).

Proszę o zapoznanie się Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza oraz Regulaminem przyznawania stypendium zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły (załącznik 2). Deklarując dochody prosimy zastosować się do zasad ustalania dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – zasady weryfikacji dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – na dzień 14.06.2021 znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły (załącznik 3).

Za dochód rozumie się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Dochód dla wniosku składanego w czerwcu powinien dotyczyć miesiąca maja 2021r., chyba, że nastąpiła utrata dochodu w czerwcu, wtedy pod uwagę bierzemy dochody ze czerwca.

Informacji w sprawie składania wniosków na Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II udziela pedagog szkolny –kontakt:  i.korycka@sp14.kalisz.pl, telefonicznie 62 7661455– przez sekretariat szkoły.

Załącznik 1 – Wniosek od IX 2019r.(DRUK. DWUSTRONNIE)
Załącznik 2 – Uchwała i Regulamin przyznawania styp. Św. Jana Pawła II
Załącznik 3 – zasady weryfikacji dochodów na V 2021
Załącznik 4 – Upoważnienie do przelewu na konto JPII
Załącznik 5 – oświadczenie w przypadku braku dokumentacji