Uprzejmie informujemy, iż rodzice uczniów  uczęszczających do naszej szkoły mogą składać wnioski o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II

Wnioski  można  pobrać na stronie internetowej szkoły  www.sp14kalisz.pl lub u pedagoga szkolnego. Wniosek proszę drukować dwustronnie.

Termin składania wniosków: do dnia 21 czerwca 2024 r.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria:

1. Średnia ocen osiągnięta w roku szkolnym, za który składa się wniosek:

a) uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – minimum 5,70

b) uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – minimum 5,20

2.  Próg dochodowy – 2400 zł netto miesięcznie na członka rodziny,

3. Dodatkowe osiągnięcia w nauce (poza wysoką średnią ocen) lub przejawianie aktywnej postawy społecznej, potwierdzone przez szkołę lub wnioskodawcę opiniami, dokumentami bądź oświadczeniem.

Na stronie internetowej szkoły zamieszczony jest również ujednolicony Regulamin Stypendium (uchwała Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2023 r. wprowadziła 2 zmiany: podniesienie kryterium dochodowego na 2400 netto i podniesienie wysokości stypendium), w którym zamieszczone są wszystkie szczegółowe informacje.

Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego oraz w sekretariacie szkoły.

Pobierz wniosek

Regulamin