Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na drugi okres roku szkolnego 2018/19 upływa dnia 11.01.2019 r. Wnioski, należy składać u pedagoga szkolnego.
Wnioski o przyznanie stypendium im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów miasta Kalisza składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza.

Wysokość stypendium za jeden semestr wynosi:

1)     w klasach 4-6 szkół podstawowych – 600 zł.

2)     w klasach 7-8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych – 700 zł.

Warunkiem przyznania stypendium jest:

1)     złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,

2)     dołączenie do wniosku oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu wraz z klauzulą informacyjną. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria:

1)       średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek: a)       uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – minimum 5.20 b)       uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych– minimum 4.80

2)       próg dochodowy (do 1.000,00 zł netto na członka rodziny ucznia),

3)       wyjątkowe osiągnięcia – potwierdzone pisemnie przez szkołę.

Zasady weryfikacji dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (szczegóły zostały zamieszczone w załączniku znajdującym się poniżej).