OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, iż rodzice uczniów zamieszkałych w Kaliszu i uczęszczających do naszej szkoły mogą ubiegać się o stypendium socjalne.

Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego lub na stronie internetowej szkoły a następnie złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 16 września 2019r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry Start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu (prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku) a dochód obliczany jest zgodnie z art.8. ustawy o pomocy społecznej (DZ.U.2019.1507 t. j.)

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w pouczeniu oraz katalogu wydatków (w załączeniu). Powyższe informacje będą dostępne dla Państwa również na stronie internetowej naszej szkoły. Wnioski można składać u pedagoga szkolnego oraz w sekretariacie szkoły.

Pobierz wniosek

Pobierz katalog i pouczenie

Pobierz sposób dokumentowania