STYPENDIUM  MIASTA  KALISZA  IM. ŚW. JANA  PAWŁA  II  ZA OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM  2021/22.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium –  do dnia  25 czerwca 2022 r.

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły codziennie od godz. 7.00-15.00 lub u pedagoga szkolnego (w godz. 10.00- 13.00) – kontakt przez portiernię szkoły.

UWAGA!
 Ze względu na zmiany w regulaminie  przyznawania Stypendium m. Kalisza im. Św. Jana Pawła II prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem oraz tekstem jednolitym uchwały ze zmianami obowiązującymi od 3 marca 2022r. (Regulamin jest załącznikiem do Uchwały). Dokumenty znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas 4-8, zamieszkali i zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Kalisza lub legitymujący się Kaliską Kartą Mieszkańca, spełniający łącznie następujące kryteria:

  1. średnia ocen osiągnięta w roku szkolnym, za który składa się wniosek:
  2. a) uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – minimum 5,70
  3. b) uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – minimum 5,20
  4. nieprzekroczony próg dochodowy –2 000 zł netto na członka rodziny
  5. dodatkowe osiągnięcia w nauce (poza wysoką średnią ocen) lub przejawianie aktywnej postawy społecznej, potwierdzone przez szkołę lub wnioskodawcę opiniami, dokumentami bądź oświadczeniem.                                                                                      

Formularze wniosków można pobierać na stronie internetowej szkoły lub w portierni szkoły.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód oraz jeśli uczeń posiada – to dokumenty potwierdzające osiągnięcia: dyplomy.

Proszę o zapoznanie się obowiązującym od 03.03.2022 r. Regulaminem przyznawania Stypendium (załącznik 1) oraz nowymi zasadami weryfikacji dochodu – ważne przy obliczaniu dochodu. (załącznik 3) oraz wnioskiem przelewu na konto (załącznik 4). Dokumenty wraz z formularzem wniosku (załącznik 2)  zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Prosimy o dwustronne drukowanie wniosku.

Uwaga! Za dochód rodziny – rozumie się  sumę przychodów wszystkich członków rodziny z okresu pięciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

  1. a) obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
  2. b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3. c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu nie wlicza się dochodów określonych w art. 8 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268). Przy obliczaniu dochodu mają również zastosowanie uregulowania zawarte w art. 8 ust. 5-13 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Za średnią ocen  należy  rozumieć średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen, uzyskaną w danym roku szkolnym z przedmiotów obowiązujących ucznia w danym roku szkolnym.

Informacji w sprawie składania wniosków na Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II udziela pedagog szkolny –kontakt:  i.korycka@sp14.kalisz.pl, telefonicznie 62 7661455 ( wew. 15) lub przez sekretariat szkoły.

Załącznik 1 – Uchwała i Regulamin Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II
Załącznik 2 – NOWY WNIOSEK DO JPII (1)
Załącznik 3 -Nowe zasady weryfikacji dochodów do styp JPII – 2022r
Załącznik 4 – wniosek przelewu na konto (2)