Termin składania wniosków o przyznanie stypendium  za osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023  upływa dnia 

23 czerwca 2023 r. do godziny 10.00

Proszę o zapoznanie się z  Regulaminem przyznawania stypendium zamieszczonym na stronie internetowej szkoły (załącznik 3) – zmiany.

Wnioski rodzice mogą składać w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas 4-8 spełniający łącznie następujące kryteria:

1) średnia ocen osiągnięta w roku szkolnym, za który składa się wniosek– należy przez to rozumieć średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen, uzyskaną w danym roku szkolnym z przedmiotów obowiązujących ucznia w danym roku szkolnym:

  1. uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – minimum 5.70
  • uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – minimum 5.20

2) próg dochodowy –  nie więcej niż 2 000 zł netto miesięcznie w przeliczeniuna członka rodziny,

3) dodatkowe osiągnięcia w nauce (poza wysoką średnią ocen) lub przejawianie aktywnej postawy społecznej potwierdzone przez szkołę lub wnioskodawcę opiniami, dokumentami bądź oświadczeniem.

Formularze wniosków można pobierać na stronie internetowej szkoły – prosimy drukować wniosek dwustronnie (załącznik 1) lub u pedagoga szkolnego.  

 Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia.

W załączniku 2 znajduje się zgoda wnioskodawcy na przekazanie (w przypadku przyznania) stypendium na konto bankowe.

Za dochód rozumie się sumę przychodów wszystkich członków rodziny z okresu pięciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

  1. obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
  2.  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu nie wlicza się dochodów określonych w art.8 ust.4 i 4a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r.poz.2268). Przy obliczaniu dochodu mają również zastosowanie uregulowania zawarte w art. 8 ust.5-13 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Informacji w sprawie składania wniosków na Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II udziela pedagog szkolny –kontakt:  i.korycka@sp14.kalisz.pl, telefonicznie 62 7661455 w. 15.