Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na II okres roku szkolnego 2019/2020  23 stycznia 2020 r. (do godz. 16.00)

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas 4-8, zamieszkali i zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Kalisza lub legitymujący się Kaliską Kartą Mieszkańca, spełniający łącznie następujące kryteria:

średnia ocen osiągnięta w okresie poprzedzającym okres, na który składa się wniosek-  uczniowie klas 4-6 minimum 5,40 , uczniowie klasy 7-8 – 5,20

– próg dochodowy – dochód do 1800,00 zł. netto na członka rodziny ucznia

– dodatkowe osiągnięcia w nauce lub aktywna postawa społeczna potwierdzona przez szkołę opiniami lub dokumentami

Formularze wniosków można pobierać na stronie internetowej szkoły zakładka informacje dla rodziców lub odbierać u pedagoga szkolnego. Rodzice składają wnioski u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia – dyplomy. Wszystkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej szkoły. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Stypendium zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.