Powyższy dokument znajduje się w zakładce UCZNIOWIE.

Śledząc przekazy medialne oraz obserwując to, co dzieje się wokół coraz częściej docierają do nas informacje o zjawisku krzywdzenia dzieci. Stosowanie wobec dzieci przemocy w jakiejkolwiek formie niesie za sobą nie tylko poważne i długofalowe konsekwencje dla rozwoju, ale może także bezpośrednio zagrażać zdrowiu bądź nawet życiu osoby, która jej doświadcza.

 Z uwagi na fakt, że jednym z najważniejszych celów działania szkoły jest budowanie bezpiecznego, przyjaznego, wspierającego rozwój i zdobywanie nowych umiejętności środowiska oraz ochrona uczniów przed różnego rodzaju zagrożeniami wszelkie przejawy przemocy wymagają reakcji również z naszej strony. Realizując swoje zadania szkoła powinna stwarzać warunki umożliwiające Wam uzyskanie skutecznej pomocy w sytuacjach trudnych oraz dbać o przestrzeganie Waszych praw. Aby spełnić te założenia i w odpowiedzi na potrzebę wprowadzenia systemowego rozwiązania walki z przemocą (fizyczną, psychiczną, ekonomiczną oraz cyberprzemocą) szkoła została zobowiązana i do opracowania dokumentu pod nazwą Standardy ochrony małoletnich.

Standardy ochrony małoletnich to dokument, który został skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania. Określone w nim zasady i procedury mają zapewnić Wam ochronę oraz pomoc w stworzeniu w szkole bezpiecznego, wolnego od przemocy oraz przyjaznego środowiska. Zasady te dotyczą w szczególności:

– bezpiecznych relacji pracowników szkoły z uczniami,

– bezpiecznych relacji między uczniami,

– korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu,

– ochrony przed zagrożeniami w sieci.

Procedury postępowania opisane w dokumencie zostają uruchomione przez pracowników szkoły w przypadku obaw o Wasze bezpieczeństwo lub otrzymania informacji, że ktoś z Was doświadcza krzywdzenia. Ich celem jest niedopuszczenie do eskalacji przemocy.

Z procedur tych możecie korzystać także Wy w sytuacjach, gdy Wasze bezpieczeństwo jest zagrożone lub gdy czujecie, że może być ono zagrożone.

Standardy ochrony małoletnich