Uprzejmie informujemy, iż rodzice uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza
i uczęszczających do naszej szkoły (dotyczy również uczniów naszej szkoły z Ukrainy) mogą ubiegać się o stypendium socjalne

Wnioski  można  pobrać na stronie internetowej szkoły  www.sp14kalisz.pl,w portierni szkoły lub u pedagoga szkolnego. Wniosek proszę drukować dwustronnie.

Termin składania wniosków: do dnia 15 września 2023 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry Start (tzw.300+) nie jest wliczane do dochodu ( prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku). Wyłączeń z dochodu jest więcej i są zawarte w art. 8. Ustawy o pomocy społecznej, wg której obliczamy dochód (Dz. U. z 2023r. poz.901 z późniejszymi zmianami).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w pouczeniu oraz katalogu wydatków (w załączeniu do wniosku). Powyższe informacje będą dostępne dla Państwa również na stronie internetowej naszej szkoły. Wnioski można  składać u pedagoga  szkolnego  w godz.10.00-13.00 (kontakt przez portiernię  szkoły), w sekretariacie  lub  pozostawić  w  zaklejonej kopercie  w  portierni  szkolnej (w godz.6.30-16.30). Pedagog telefonicznie udziela informacji dotyczących stypendium socjalnego: 627661455 wew.15

Wniosek przelewu na konto

Katalog i pouczenie

Wniosek o przyznanie stypendium zasiłku szkolnego