Od 9 do 29 listopada klasy 1 – 8 uczą się zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Lekcje będą prowadzone na platformie MTeams. Lekcje podczas trwania nauki zdalnej rozpoczynają się o godzinach wyznaczonych w planie zajęć i trwają po 30 minut, np. 1) 8.00 – 8.30; 2)8.55 – 9.25 itd. Skrócenie trwania czasu lekcji spowoduje wydłużenie przerw, co da uczniom możliwość odpoczynku od pracy z komputerem. UWAGA lekcja 0 rozpoczyna się o godz. 7.20 a kończy o godz. 7.50.
W przypadku klas 1 – 3 dopuszcza się łączenie zajęć edukacji wczesnoszkolnej w bloki do 60 minut, z zastrzeżeniem zachowania dziennego czasu pracy ucznia przy komputerze.
Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom klas 1 – 3, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Uczniowie ci, zostaną objęci opieką świetlicową po złożeniu przez rodzica pisemnego oświadczenia  o zatrudnieniu w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub o realizacji zadań publicznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wskazaniu dni i godzin, w których dzieci należy objąć opieką. Świetlica szkolna funkcjonuje w stałych godzinach. Dopuszcza się możliwość zmiany godzin pracy świetlicy tak, aby dostosować je do godzin pracy rodziców uczniów. W sytuacji zmiany godzin funkcjonowania świetlicy, opieka będzie zapewniana uczniom najdłużej do godz. 19.00.
Dla uczniów klas ósmych organizowane są konsultacje z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych w formie zdalnej za pomocą platformy Microsoft Times według następującego harmonogramu:
Klasa 8a
Poniedziałek: j. polski – godz. 14.30
Środa: j. angielski:
godz. 14.30 – grupa średniozaawansowana (nauczyciel: A. Chamot – Durzalska) oraz grupa podstawowa (nauczyciel: A. Jeżyk);
godz. 15.30 – grupa zaawansowana (nauczyciel; A. Kubala)
Piątek: matematyka – godz. 13.30
Kasa 8b
Poniedziałek: j. angielski – godz. 14.30 grupa zaawansowana (nauczyciel; A. Kubala) oraz grupa średniozaawansowana (nauczyciel: A. Chamot – Durzalska)
Wtorek: matematyka – godz. 15.30
Czwartek; j. polski – godz. 15.30
Klasa 8c
Wtorek: matematyka – godz. 14.30
Środa: j. angielski:
godz. 14.30 – grupa średniozaawansowana (nauczyciel: A. Chamot – Durzalska) oraz grupa podstawowa (nauczyciel: A. Jeżyk);
godz. 15.30 – grupa zaawansowana (nauczyciel; A. Kubala)
czwartek: j. polski – godz. 14.30

Konsultacje na wniosek nauczyciela mogą być organizowane również w szkole w formie indywidualnej lub w grupie do 5 osób  z zapewnieniem reżimu sanitarnego.