Drodzy Rodzice!

Wiele wskazuje na to, że 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się strajk w oświacie. Niestety z informacji przekazanej nam przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, organizatora strajku, wynika, że aż 35 z 49 kaliskich jednostek oświatowych weźmie udział w akcji protestacyjnej. Forma strajku polegająca na całkowitym powstrzymaniu się wykonywania pracy, zarówno przez nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych oznacza, że nie będą odbywały się nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także zajęcia świetlicowe (opiekuńczo-wychowawcze).

Niestety, przy tej skali protestu Miasto nie jest w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom, dlatego musicie Państwo potraktować tę sytuację jako nadzwyczajną – w której dziecko będzie musiało spędzić czas poza szkołą lub przedszkolem. Dyrektorzy dopiero w poniedziałek dowiedzą się ilu nauczycieli przystąpi do strajku Z danych referendalnych wynika, że będzie to prawie 90% pracowników.

Miejskie jednostki oświatowe, które nie wezmą udziału w strajku to: Przedszkola nr 1, 9, 12, 18, 19, 28 i 30, Młodzieżowy Dom Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Zespoły Szkolno Przedszkolne nr 2 i 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 20. Pozostałe szkoły i placówki oświatowe zostały powiadomione przez ZNP o rozpoczęciu bezterminowego strajku od dnia 8 kwietnia 2019 roku.

Niektórzy dyrektorzy będą mogli zapewnić niewielkiej liczbie dzieci opiekę na czas strajku na terenie placówki, delegując do świetlicy nauczycieli niestrajkujących. Mogą też sami jako nauczyciele podjąć opiekę nad grupą do 25 dzieci. Natomiast nie jest możliwe delegowanie pracowników z innych jednostek oświatowych lub prowadzenie zajęć opiekuńczych przez osoby niebędące nauczycielami. Wszelkie pytania proszę kierować bezpośrednio do dyrektorów szkół. Proszę też o wyrozumiałość powodowaną faktem, że informacje o osobach biorących udział w strajku otrzymają oni dopiero w poniedziałek, będzie ona aktualizowana każdego dnia strajku.

Korzystając ze wsparcia różnych instytucji działających na terenie Kalisza stworzyliśmy ofertę zajęć dla uczniów. Wesprze ona Państwa w kwestii zorganizowania dzieciom czasu, w którym odbywają się lekcje. Oferta zostanie opublikowana na stronie www.kalisz.pl i miejskich kanałach społecznościowych, w mediach lokalnych, a także przesłana do szkół.

Miasto Kalisz nie jest stroną tego sporu. Formalnie to dyrektorzy szkół powinni spełnić żądania strajkujących, ale wszystko zależy od rokowań które ze związkami prowadzi strona rządowa. Prosimy zatem o wyrozumiałość i potraktowanie tej sytuacji jako nadzwyczajnej, na którą Prezydent Miasta Kalisza nie ma wpływu.

Jednocześnie informuję, że w przypadku wystąpienia do pracodawcy o zasiłek opiekuńczy w momencie przystąpienia szkoły czy przedszkola do strajku, potrzebne jest samodzielnie napisane oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem  z powodu nieprzewidzianego zamknięcia jednostki oświatowej. Szkoła może na Państwa żądanie wydać zaświadczenie  o trwającej akcji strajkowej.

                                               Grzegorz Kulawinek

Zajęcia na wypadek strajku

W związku z zapowiedziami strajku nauczycieli, od 8 kwietnia 2019 roku istnieje prawdopodobieństwo problemów z zapewnieniem opieki dla uczniów w większości kaliskich szkół. Dlatego przygotowana została oferta zajęć, z których od poniedziałku będą mogły korzystać dzieci i młodzież.

Miasto Kalisz we współpracy z kilkoma instytucjami proponuje uczniom różnorodne zajęcia. Odbywać się one będą zarówno na obiektach otwartych, jak i w budynkach. Mają charakter artystyczny, rekreacyjny lub sportowy. Miejsc, w których prowadzone będą zajęcia jest kilkanaście. Znajdują się w różnych częściach miasta, by możliwie jak najbardziej ułatwić uczniom dostęp do nich. W przypadku każdego z obiektów, w sprawie zajęć należy bezpośrednio kontaktować się z ich organizatorem.

Co istotne, szkoły nie zapewniają transportu na zajęcia. Rodzice muszą sami przywieźć i odebrać z nich dzieci.

Aby dokładnie wyjaśnić sytuację związaną ze strajkiem, apel do rodziców wystosował wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. Treść apelu oraz oferta zajęć dostępne są w załącznikach.

OFERTA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW

Organizator: Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji

Współorganizatorzy: Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz, MKS Kalisz  

Kontakt ws. zajęć: p. Monika Krymarys, tel: 62 757 32 67, mail: sekretariat@osir.kalisz.pl ;

 1. Norbert Gałązka, tel: 726 516 812, mail: norbert.galazka@kkskalisz.com.pl (zajęcia piłkarskie)

Miejsce odbywania zajęć:

 1. Boiska treningowe Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 – tylko w poniedziałek 08.04.2019
 2. Boisko przy ul. Tuwima 2 (Majkowskie Wembley)
 3. Boisko stadionu przy ul. Wał Matejki 2-4
 4. Hale sportowe przy ul. Łódzkiej 19 i 29
 5. Boisko ORLIK przy ul. Granicznej 56
 6. Hala Arena Kalisz przy ul. Wyszyńskiego 22-24

Inne istotne informacje: Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 14:00 dla uczniów klas 4. szkoły podstawowej i starszych

Charakterystyka zajęć: Zajęcia rekreacyjno-sportowe,  gry i zabawy. Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz  przygotuje zajęcia piłkarskie prowadzone przez trenerów grup młodzieżowych i zawodników pierwszego składu zespołu.

Organizator: Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”

Kontakt ws. zajęć: p. Małgorzata Pomykała, tel: 62 7664340, mail: galeria@wiezacisnien.kalisz.pl

Miejsce odbywania zajęć: OKP „Wieża Ciśnień” przy ul. Górnośląskiej 66a

Inne istotne informacje: Zajęcia odbywają się w godzinach 10:00 – 13:00 dla uczestników powyżej 12 roku życia; maksymalna liczba uczestników: 15

Charakterystyka zajęć: Zajęcia związane z edukacją plastyczną, które będą prowadzone przez Michała Bugzela i Agatę Rogozińską. Celem będzie nauka rysunku, oraz wzbudzanie zainteresowania rozmaitymi dziedzinami artystycznymi jak malarstwo, rysunek, rzeźba. W pierwszej, teoretycznej części zajęć, prowadzący przedstawią uczestnikom podstawowe pojęcia z zakresu dziedziny plastyki, takie jak: perspektywa, linia, kreska, walor, kontrast itp. Druga, praktyczna część, to praca indywidualna i grupowa związana z rysowaniem węglem, ołówkiem czy tuszem. Wśród wykorzystywanych materiałów dydaktycznych znajdą się papier, kredki, ołówki, tusze, pędzle itp.

Organizator: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina

Kontakt ws. zajęć: p. Ewa Cierniak, tel: 62 767 40 81, mail: galeria@tarasin.pl

Miejsce odbywania zajęć: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina przy pl. św. Józefa 5

Inne istotne informacje: Zajęcia odbywają się dla uczestników powyżej 15. roku życia w godzinach określonych w charakterystyce zajęć

Charakterystyka zajęć:

 1. Oprowadzanie po wystawie „Obiekty” Przemysława Trześniaka oraz pokaz video „The Ghost” duetu Combi Cats w Galerii Pulsar. Oprowadzanie rozpoczyna się o każdej pełnej godzinie między 8:00 a 15:00, trwać będzie 45 minut i przeprowadzane będzie w grupach o liczebności od 2 do 30 osób.
 2. Prezentacja filmu o życiu i twórczości Jana Tarasina w Galerii Pulsar o godzinie 12:00. Pokaz filmu z wprowadzeniem trwać będzie 45 minut i przeprowadzany będzie dla grup o liczebności od 2 do 15 osób.
 3. Pokaz filmu „Pokolenie pieniądza” w ramach projektu „Kino dla Sztuki”. Pokaz trwa 104 minuty i przeprowadzony będzie dla grupy o maksymalnej liczebności 30 osób tylko 11 kwietnia (czwartek) o godzinie 18:00.

Organizator: Filharmonia Kaliska

Kontakt ws. zajęć: p. Ewa Szumna, tel: 62 757 07 48 lub 604 196 895, mail: fk@filharmoniakaliska.pl

Miejsce odbywania zajęć: Aula Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM przy ul. Nowy Świat 28-30

Inne istotne informacje: Zajęcia odbywają się 11 kwietnia 2019 roku w grupach maksymalnie                50-osobowych i rozpoczynają się o godzinach: 8:55, 10:40 lub 11:55. Chęć uczestnictwa należy zgłosić telefonicznie, najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym terminem.

Charakterystyka zajęć: Filharmonia Kaliska oferuje udział w otwartej próbie orkiestry

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

Kontakt ws. zajęć: p. Agnieszka Herszel, tel: 62 767 25 21, mail: mdk@um.kalisz.pl

Miejsce odbywania zajęć: Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Fabrycznej 13-15

Inne istotne informacje: Zajęcia odbywają się w godzinach 9:30 – 12:00 i przeznaczone są dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych niekorzystających ze świetlicy w szkołach dla grup                           25-osobowych.

Charakterystyka zajęć: Zajęcia mają charakter świetlicowy. Dzieci przyprowadzają i odbierają rodzice lub opiekunowie – wymagane jest podanie danych i podpisanie formularza

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Kontakt ws. zajęć: p. Arkadiusz Błaszczyk, tel: 62 753 02 63, 62 753 14 92

Miejsce odbywania zajęć: Biblioteka Główna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu przy                   ul. Legionów 66

Inne istotne informacje: Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych                       i odbywać się będą w grupach maksymalnie 30-osobowych w godzinach określonych                                  w charakterystyce zajęć

Charakterystyka zajęć:

 1. Godziny 10:00-10:45. „Z Kalisza do Kamerunu. Stefana Szolca-Rogozińskiego podróż niezwykła” – prezentacja multimedialna + prelekcja
 2. Godziny 11:30-12:30. „Biblioteka przestrzenią młodego człowieka” – zajęcia z przysposobienia czytelniczego + prezentacja zbiorów specjalnych
 3. Godziny 13:00-14:00. „Metamorfozy miasta” – prezentacja multimedialna o historii Kalisza + prelekcja

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera

Kontakt ws. zajęć: p. Barbara Karpińska, tel: 62 757 16 86, mail: sekretariat.muzyczna@wp.pl

Miejsce odbywania zajęć: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera przy pl. Jana Pawła II 9

Inne istotne informacje: Zajęcia rozpoczynają się o godzinach 9:00, 10:30, 12:00 i 13:30.

Charakterystyka zajęć: Szkoła zaprasza na koncerty w wykonaniu swoich uczniów połączone z prezentacją instrumentów i zwiedzaniem gmachu. Długość trwania każdego koncertu oraz prowadzenie dostosowane do wieku danej grupy dzieci

Organizator: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

Kontakt ws. zajęć: p. Kalina Grabińska, tel: 669 996 644

Miejsce odbywania zajęć: Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu przy ul. Bolesława Pobożnego 87

Inne istotne informacje: Zajęcia odbywać się będą w godz. 9:00-14:00 i są płatne (15 zł za 5h zajęć)

Charakterystyka zajęć: Warsztaty i zwiedzanie Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu.