Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na I semestr  roku szkolnego 2020/202123 czerwca 2020 r.

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły codziennie od godz. 7.00-15.00 z wyłączeniem dni egzaminu klas 8 tj. 16-17-18 czerwca 2020 r.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas 4-8, zamieszkali i zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Kalisza lub legitymujący się Kaliską Kartą Mieszkańca, spełniający łącznie następujące kryteria:

1) średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek:

  • uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – minimum 5.40,
  • uczniowie klas 7-8 oraz szkół podstawowych – minimum 5.20,

2) próg dochodowy – 1800 zł netto na członka rodziny
3) dodatkowe osiągnięcia w nauce lub aktywna postawa społeczna potwierdzona przez szkołę opiniami lub dokumentami,

Formularze wniosków można pobierać na stronie internetowej szkoły (załącznik 1).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia – dyplomy.

W przypadku trudności z dołączeniem do wniosku dokumentu potwierdzającego dochód w podanym terminie należy wypełnić i dołączyć do wniosku zobowiązanie o dostarczeniu w/w dokumentu w terminie późniejszym (załącznik 3).

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania Stypendium zamieszczonym na stronie internetowej szkoły (załącznik 2) oraz Zasadami weryfikacji dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – na dzień 02.06.2020 – ważne przy obliczaniu dochodu. (załącznik 4).

Za dochód rozumie się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Dochód dla wniosku składanego w czerwcu powinien dotyczyć miesiąca maja 2020r., chyba, że nastąpiła utrata dochodu w czerwcu, wtedy pod uwagę bierzemy dochody uzyskane w czerwcu.

Informacji w sprawie składania wniosków na Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II udziela pedagog szkolny – i.korycka@sp14.kalisz.pl, telefonicznie 62 7661455– przez sekretariat szkoły.

Załącznik 1 – Wniosek
Załącznik 2 – Regulamin
Załącznik 3 – Oświadczenie
Załącznik 4 – Zasady weryfikacji